top of page
Kotva 1
pozadie itinerar orcs.png

ORIENTAČNÁ RALLY PRAVIDELNOSTI

Posádky historických vozidiel jazdia podľa šípkového itineráru, absolvujú súťažné úlohy pozostávajúce zo všímavosti, časovej presnosti či zručnosti. Jazdci počas podujatia zbierajú trestné body, ktoré slúžia na exaktné vyhodnotenie tých najlepších. FIVA klasifikuje tento typ podujatia pojmom "regularity event". 

NIE JE TO IBA SÚŤAŽ, ALE AJ SKUTOČNÁ ZÁBAVA

Rally určené pre historické vozidlá sa jazdí v rámci bežnej premávky. Úlohou posádky nie je jazda na rýchlosť – byť čo najrýchlejší, ale práve na presnosť – odjazdiť čo najpresnejšie a splniť rôzne súťažné úlohy čo najlepšie. Veteránisti na orientáciu po trati využívajú výlučne šípkový itinerár – tzv. roadbook, zostavený podľa platných štandardov "regularity event" medzinárodnej federácie historických vozidiel FIVA, a štartujú podľa pridelených štartovných čísel v časových intervaloch. Nakoľko sa pri rally pravidelnosti nejazdí v kolóne, posádky tým neblokujú premávku a slabšie vozidlá netvoria prekážku pre tie výkonnejšie. Posádky dodržiavajú časové limity, priemerné rýchlosti, ktoré si sami zvolia a prechádzajú kontrolnými stanoviskami v predpísaných časových termínoch. 

ROADBOOK

Každá súťažná posádka obdrží roadbook, ktorý je pre ňu jediným orientačným médiom počas preteku. Roadbook obsahuje podrobne zakreslenú celú trať pomocou šípkového itineráru, vrátane vzdialeností v kilometroch, ale aj míľach. V políčku "poznámky" môžu byť uvedené doplňujúce informácie. V záhlaví obsahuje údaje o referenčnej priemernej rýchlosti a dĺžku trvania etapy, podľa ktorých si posádky prepočítajú, na základe nimi zvolenej priemernej rýchlosti, dĺžku trvania presunu medzi prejazdovými kontrolami.

Itinerár je vytvorený tak, aby posádky zbytočne neblúdili a sú v ňom zvyčajne vyznačené názvy obcí a miest, okrem úseku tzv. slepého itineráru, ktorý slúži na presnú orientáciu posádok, všetky dôležité križovatky či akékoľvek záludnosti, ktoré sa na trati objavia. Číta sa z vrchnej časti smerom dole a jednotlivé situácie sú označené číselným poradím. V roadbooku nemusia byť zakreslené všetky križovatky alebo situácie na trati. Všeobecne platí pravidlo, že pokiaľ nie je dané itinerárom, platí jazda po hlavnej ceste, resp. rovno.

Navigácia pomocou roadbooku nie je zložitá. Ak ste ju nikdy nezažili a máte obavy, verte, že po prvých kilometroch by to už malo ísť bez problémov.

roadbook oldtimer rally.png

BOARDCARD

boardcard orcs sample.png

Palubná karta – "boardcard" je neoddeliteľnou súčasťou roadbooku. Slúži ako jazdný výkaz každej súťažnej posádky, kde sú zaznamenávané časy medzi úsekmi, záznamy z prejazdových kontrol, samokontrol, či výsledné hodnoty vybraných testov presnosti a ďalších disciplín. Palubnú kartu si musí strážiť každý team ako "oko v hlave". Bordkartu, ako je familárne tento výkaz prezývaný, predkladá posádka pri každom kontrolnom bode a slúži tak ako záznamový a kontrolný arch pre spracovanie výsledkov. Ak súťažiaci boardcard stratia, nebudú v súťažnom dni klasifikovaný. 

VYBAVENIE K SÚŤAŽI

Oproti bežnému zrazu veteránov je žiadúce, pre bezproblémový priebeh, aby sa posádka vybavila týmito doporučenými pomôckami:

 • podkladová kancelárska doska s klipom na zachytenie papierov

 • minimálne 2 perá

 • stopky

 • hodinky

 • držiak na mobilné zariadenie

 • GPS Tripmaster v mobilnom zariadení (mobil, tablet a pod.), ktorý musí byť správne nakalibrovaný! 

  • na výber existuje nespočetné množstvo gps tripmasterov pre mobilné zariadenia rôznych operačných systémov. Vyberáme pre Vás napr. pre OS Android a iOS. ​Ako GPS tripmaster používať a ako ho nakalibrovať Vám poradíme vo videu.

  • samozrejme ak vozidlo má nainštalovaný a nakalibrovaný mechanický / digitálny tripmaster, nepotrebujete aplikáciu v mobilnom zariadení. 

Malý tip: nedoporučujeme orientáciu iba podľa denného počítadla. Tie vo veteránoch nie sú vôbec presné a môžu spôsobiť, že počas súťaže zablúdite a stratíte tak šancu na umiestnenie. 

TIP PRE POSÁDKY

 • Pokiaľ sa na trase aj napriek štartu v časovom intervale stretnete s iným vozidlom, za žiadnych okolností sa ho nedržte. Jazdí sa vo viacerých variantách itineráru! Preto to neznamená, že ak pôjdete za ďalšou posádkou, pôjdete správne. Verte sami sebe. Doporučujeme si značiť prejdenú križovatku resp. situáciu zakreslenú v roadbooku. Predídete tým zbytočným chybám.

 • Nezabúdajte sledovať prejdenú vzdialenosť k ďalšiemu zakreslenému bodu. Pred súťažou trénujte svoj odhad, aby ste vedeli rozoznať, či idete 300 metrov alebo 1,1 km. Nestane sa potom situácia, že odbočíte na úplne inej križovatke skôr, resp. neskôr. 

 • Natrénujte si tiež matematické výpočty času podľa priemernej rýchlosti na základe referenčných hodnôt. Pomôže Vám ilustratívny príklad:

  • úsek s dĺžkou 22,8 km, referenčný č​as: 35 min, referenčná priemerná rýchlosť: 39,1 km/h

  • Vaša zvolená priemerná rýchlosť pri registrácií: 45 km/h

  • Aký mám čas na prechod k ďalšej prejazdovej kontrole?

   • ​úsek s dĺžkou 22,8 km pri priemernej rýchlosti 45 km/h musíte absolvovať za 30 min.

    • čas prejazdu trate v minútach vypočítate podľa vzťahu [dĺžka etapy ÷ premerná rýchlosť] × 60 = čas v min

     V prípade potreby prepočtu času s konkrétnym vyjdarením hodnoty aj v sekundách (napr. pre test presnosti) použite vzťah [dĺžka etapy ÷ premerná rýchlosť] × 3600 = čas v sek

NA AKÉ SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY SA MÔŽETE TEŠIŤ?

PREJAZDOVÁ KONTROLA [PK]

je rozdelenie etapy závodu. Posádka historického vozidla má za úlohu prejsť PK za čas určený organizátorom, resp. prepočítaným časom podľa zvolenej priemernej rýchlosti. Osobný čas každej posádky bude zapísaný traťovým maršálom v momente, kedy mu posádka predloží palubnú kartu. Časová tolerancia príjazdu na PK je +1 min (tolerancia 0 min pred stanoveným časom, 1 min po stanovenom čase). Za skorší alebo neskorší príjazd, minutie PK alebo príjazd zo zlej strany sa udeľuje penalizácia. Posádka, ktorá dorazí k PK skôr ako jej určuje čas a bude čakať na správny čas v dohľade maršála, v prípade spozorovania maršálom, bude penalizovaná. 

SAMOKONTROLA [SK]

je kontrola posádky, či jazdí podľa roadbooku. Ide o správne dodržanie vzdialenosti a všímavosti posádok. SK je označená v roadbooku a vždy obsahuje aj znenie kontrolnej otázky. Za nesprávnu odpoveď alebo vynechanie SK bude posádka penalizovaná. Odpovede na kontrolnú otázku súťažný team zapíše do palubnej karty na vyznačené miesto.

TAJNÁ KONTROLA [TK]

Na zistenie dodržiavania roadbooku sú na trati rozmiestnení maršáli “v civile”, ktorí budú zapisovať prejazdy jednotlivých posádok. Posádky nevedia, kde sa TK nachádza a kto, resp. kde je ukrytý maršál. Nezaznamenanie prejazdu znamená neriadenie sa inštrukciami v itineráre – za to budú posádky penalizované. 

TEST PRESNOSTI [TP]

Ide o najzložitejšiu disciplínu Oldtimer Rally Classic, ktorej podstatou je prejsť určitý úsek na čas čo najpresnejšie. Posádky sa stretnú s viacerými typmi TP, ktoré budú merané na celé sekundy (jednoduchšie), ale aj na stotiny sekundy (náročenjšie). 

 • Jedným z typov je úsekový TP, kde súťažiaci musia prejsť úsek trate za presne stanovený čas organizátorom. 

 • Ďalším typom TP, s ktorým sa počas rally stretnete, je tzv. okruhový TP, kde posádky absolvujú minimálne 2 kolá, kde pri prvom si určia referenčný čas, ku ktorému sa budú musieť čo najbližšie priblížiť pri ďalších kolách. 

 • Podobný ako predchádzajúci test je aj tzv. zručnostný TP, pri ktorom si posádka zvolí vlastný čas (do maximálneho možného času určeného organizátorom) a absolvuje napr. jednokolový prejazd medzi kuželkami a ďalšie zručnostné prvky.

Vo vybraných prípadoch TP posádky môžu použiť vlastnú priemernú rýchlosť a prepočítať si tak čas potrebný na absolvovanie testu.

TP sú vždy zobrazené v grafickom štandarde, v rátane detailného popisu, a v prípade potreby (okruhový / zručnostný TP) aj so znázornením trate testu. 

Počas prejazdu úseku TP je zakázané zastavenie (v prípadoch, kedy je zastavenie vozidla povolené, sú o tom informovaní súťažiaci pri popise TP). Pod pojmom zastavenie sa považuje za úplné zastavenie vozidla na dobu viac ako 0,5 sekundy. Rovnako sa za zastavenie považuje tzv. rolling, teda situácia, kedy automobil / motocykel takmer stojí, ale kolesá sa pomaly otáčajú. 

TAJNÝ TEST PRESNOSTI [TTP]

Ide o rovnakú súťažnú disciplínu s rovnakými pravidlami ako TP, rozdiel je v informovanosti posádky. TTP nie je vyznačený v roadbooku. Informácie k TTP obdrží posádka od traťového maršála v dostatočnom predstihu na trati. Štart a cieľ meraného úseku je vyznačený na píslušom informačnom nosiči k TTP. Grafické symboly pre TTP sú ekvivalentné s TP, rozdiel je vo farebnom vyhotovení.

ČASOVÁ VLOŽKA [ČV]

V niektorých prípadoch môže byť súčasťou jedného TP ďalší krátky meraný úsek, napr. dva TP v jednom. Každý dodatočne “vložený TP” sa nazýva časová vložka [ČV] a je vždy zakreslený v nákrese TP, spolu so samostatným popisom ČV. Grafické symboly pre ČV sú ekvivalentné s TP, resp. TTP, rozdiel je vo farebnom vyhotovení.

DOPLNKOVÉ SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY

Na trati posádky absolvujú okrem vyššie uvedených úloh aj ďalšie súťažné disciplíny rôzneho charakteru – zručnostné, odhadové alebo vedomostné. Miesto, kde je súťažná disciplína je označené príslušným piktogramom v itinerári.

Snímka obrazovky 2019-03-10 o 13.04.58.p
štart testu presnosti

štart / začiatok TP

v tomto bode je aj časomiera

medzičas

medzičas TP

v tomto bode je aj časomiera, ktorá pozastaví meranie ,

vozidlo zastaví

cieľ / koniec TP

v tomto bode je aj časomiera

Snímka obrazovky 2021-10-11 o 21.34.18.png

TESTY PRESNOSTI

test presnosti rovinny layout.png

Takto je znázornený základný - úsekový TP. Začiatok a koniec testu, na trati znázornený príslušným označením, a jeho štart je na 12,4 km príslušnej etapy. V tomto mieste symbolu sa spúšťa, resp. zastavuje časomiera. Prejdite vyznačený úsek a priblížte sa čo najpresnejšie času stanovenému organizátorom. Pozor – niektoré testy sú podmienené priemernej rýchlosti posádky, ktorú si zvolila pred štartom – vtedy je podľa referenčného času prepočítaná priemerná rýchlosť a na základe nej si posádka vypočíta svoj čas, za ktorý je potrebné úsek prejsť. 

Kľúčom k úspechu je správne matematicky vypočítať priemernú rýchlosť, resp. čas a dodržať ich. V prípade dlhších úsekov je presnosť prejazdu meraná na celé sekundy, v prípade kratších úsekov je posádka meraná na stotiny sekundy. O spôsobe merania sú suťažiaci informovaní pri nákrese testu. Okrem výnimiek je zastavenie v meranom úseku zakázané. Rovnako je zakázané zastavenie pred štartom a cieľom testu. 

okruhovy test presnosti.png

Pri okruhovom TP posádky sa absolvujú minimálne 2 kolá, kde pri prvom si určíte referenčný čas, ku ktorému sa musíte čo najbližšie priblížiť pri ďalších kolách. To znamená, napr. prvé kolo prejde posádka za 01:23.538 (1 min, 23 sek, 54 stotín), druhé kolo musí prejsť za rovnaký čas ako prvé. Za každú stotinu sekundy +/- rozdielu je posádka penalizovaná. Na obrázku je znázornený dvojokruhový TP. Postup absolvovania názorného TP je nesledujúci:

 1. Posádka prejde s vozidlom do priestoru pred štart TP

 2. Vyštartuje do prvého kola

 3. Vozidlo prejde medzičasovou kontrolou a zastaví v priestore medzi štartom a medzičasom

4. Po oboznámení sa s časom prvého kola posádka vyštartuje do druhého kola.

5. Prejdete cieľom okruhového TP

6. následne opúšťate priestor trate TP 

zrucnostny test presnosti.png

Zručnostný test je vo väčšine prípadov jednokolovou jazdou zručnosti so štartom a koncom v jednom mieste. Trať testu absolvujete buď v čase, ktorý si dopredu zvolíte pred štartom, alebo je tento čas určený organizátorom. Zvyčajne v tomto prípade nehrá rolu zvolená priemerná rýchlosť posádok. 

Vždy je posádka o obsahu zručnostného testu informovaná nákresom s popisom disciplín a úloh na trati, resp. požiadaviek. Zručnostné a okruhové testy sú merané na stotiny sekundy. Ak posádka napr. zhodí počas slalomu kužel, alebo neprejde rovnomerne kolesami po latke, obdrží extra penalizáciu.

Pred štartom stotinového testu presnosti bude prítomný maršál s ukazateľom stavu “OK” alebo “STOP”. Ak uvidíte červený znak “STOP”, zastavte vozidlo pred maršálom a nevstupujte do dráhy testu. Až na zelený pokyn “OK” môžete vyštartovať na TP. 

Snímka obrazovky 2021-04-15 o 21.23.52.p

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY ON-LINE

Podľa toho, čo ste si prečítali vyššie je to poriadne sústo disciplín. Iste sa pýtate "ako ale budem vedieť ako som úlohu splnil, resp. koľko trestných bodov som získal?" Jednoducho – stačí Vám k tomu mobilné zariadenie s prístupom na internet. Prostredníctvom nášho on-line systému budete mať prístup k priebežným výsledkom súťažných disciplín v krátkom čase po ich postupnom absolvovaní. Teda ak sa Vám test / úloha vydarila, viete, že zvolená súťažná stratégia je správna, alebo Vás výsledky upozornia na medzery, na ktoré sa zamerať a využiť šancu na zlepšenie. 

Prístup do systému priebežných výsledkov majú posádky na stránke www.orcs.sk v sekcii Výsledky, alebo prostredníctvom príslušných QR kódov, ktoré sú zverejnené v roadbooku a ďalších tlačovinách k príslušnému súťažnému dňu.

oldtimer rally classic 23.png

------

bottom of page