top of page

Nové propozície & zmena štartovného

Vážení priaznivci a registrované posádky,počas prípravy ORCS organizátor vychádzal z cien a ich potenciálneho vývoja na prelome rokov 2021/2022. Nikto nepredpokladal razantné navýšenie cien energií, pohonných hmôt a ďalších vybraných komodít, ktoré prispievajú k nárastu cenovej hladiny v národnom hospodárstve – cien ostatných výrobkov a služieb 


S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že vďaka nepriaznivej ekonomickej situácii – neustálemu nárastu cien na trhu nie sme schopní zabezpečiť podujatie za cien stanovených na konci roka 2021, uvedených v propozíciach V1 (1/2022 platných do 23. 4. 2022) a zverejnených na webových stránkach. Aby sme mohli rally uskutočniť v takom rozsahu služieb, aký sme deklarovali a neznížila sa úroveň podujatia, sme nútení prisupiť k zvýšeniu štartovného poplatku.


Predstavenstvo Oldtimer Rally Classic Clubu rozhodlo zvýšiť výšku štartovného poplatku pre vozidlá kategórie Oldtimer z pôvodných 299€ / dvojčlenná posádka s ubytovaním o 7% na sumu 320 €. V prípade kategórie Youngtimer Exclusiv dochádza o navýšenie štartovného poplatku pre dvojčlennú posádku s ubytovaním o 3,6% na 320€. Aktuálne štartovné poplatky sú zverejnené v propozíciach a na webových stránkach www.orcs.sk.


Plne rešpektujeme možnú primeranú nespokojnosť s navýšením štartovných poplatkov, ale v situácii, kedy partneri hlásia neustály nárast cien komodít a pri inflácii v Eurozóne 7,4% (3/2022) neexistuje iné riešenie. Navyšovanie cien nie je iba našou doménou, ale aj organizátorov iných podujatí (niektorí kolegovia pre obavy z nutnosti navýšenia cien momentálne neuvádzajú ceny štartovných poplatkov na svoje podujatia a účastníci sa registrujú bez znalosti finálnej ceny). Snažili sme sa zvoliť skutočne mierné navýšenie, ktoré čiastočne pokryje rast cien komodít. Do konania závodu, resp. do uzavretia prihlášok sú ešte 3 mesiace. Nevylučujeme, pri neustálom náraste cien, že by mohlo dôjsť k opätovnému navýšeniu. Ak by sme boli nútení k tomuto kroku v krajnom prípade pristúpiť, zvýšenie by predstavovalo max. 20€ na posádku.


Rozumieme, že pre niektorých z Vás naše rozhodnutie môže znamenať neúčasť na závode. V prípade, že sa rozhodnete registráciu zrušiť, oznámte to sekretariátu rally e-mailom.


Organizátor ďalej rozhodol o stanovení minimálneho počtu súťažných posádok, pri ktorom bude Oldtimer Rally Classic realizované. Tento počet je stanovený na min. 40 vozidiel. V prípade, že sa do 31. 7. [deň uzavretia registrácie] neprihlási minimálny počet účastníkov, môže byť podujatie zrušené. Uhradené štartovné poplatky budú vrátené posádkam v plnej výške na základe ustanovenia v propozíciach.


Za týmto účelom boli vydané nové propozície verzia 2/2022, ktoré nadobudli účinnosť 23. 4. 2022. Nájdete ich v sekcii PRIHLÁŠKA. Predchádzajúca verzia dokumentu je takisto zachovaná k nahliadnutiu v sekcii Prihláška.

Zdenko Metzker v. r.

Oldtimer Rally Classic Club


oldtimer rally classic 23.png

------

bottom of page